Vad händer i Peru? Ett samtal med Lourdes Huanca Atencio
Saturday March 18 at 17:00 - 19:00

Vad händer i Peru? Ett samtal med Lourdes Huanca Atencio cancelled

by Amalthea Bokkafé

[English below.]

Möt människorättsaktivisten Lourdes Huanca Atencio som berättar om den politiska krisen i Peru.

I december bröt det ut en politisk kris med stora folkliga demonstartioner i Peru. Mer än 70 personer har mist livet under de senaste månaderna, och i stora delar av landet har undantagstillstånd utfärdats.

Amalthea har förmånen att ta emot Lourdes Huanca Atencio, som leder Perus största kvinnorganisation, för att lyssna till hur krisen och en människorättssituationen ser ut i landet.

Bakgrund:
I december försökte den demokratiskt valda presidenten i Peru, Pedro Castillo, upplösa kongressen. Fösöket kom efter en längre tids politisk kris och anklaganden om maktmissbruk. Kongressen svarade med att avsätta presidenten och sätta honom i fängelse utan rättsprocess. Vicepresidenten Dina Boluartes tog över presidentposten. Folkliga protester bröt ut med krav på nyval och en ny konstituerande församling, och snart inkom rapporter från människorättsorganisationer om våldsamt maktmissbruk, utomrättsliga avrättningar, sexuellt våld, godtyckliga arresteringar och försvinnanden.

Lourdes Huanca Atencio:
Lourdes Huanca Atencio (född i 1968), är en av ​​de kändaste ledarna för ursprungsbefolkningen i Peru. Hon är djupt engagerad i försvaret av kvinnors rättigheter och i 2006 var hon med och grundade den landstäckande organisationen FEMUCARINAP - för att ge kvinnliga fackföreningsmedlemmar ett nationellt kollektivt rum för stöd.

FENMUCARINAP samlar mer än 126.000 kvinnor i landsbygdsområden och städer, ursprungsbefolkning, arbetare och hantverkare. Sedan starten har FENMUCARINAP varit en del av La Vía Campesina, en bonderörelse som grundades 1993 och som samlar miljontals småbrukare runt om i världen. Lourdes Huanca har kommit till Europa för att öka medvetenheten om Perus politiska kris och fördöma de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som sker i Peru under Dina Boluartes. Hon har nyligen varit i Schweiz där hon lämnade in ett klagomål till FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna i Genève. Nu är hon i Sverige. Träffa henne och hjälp till att visa konkret solidaritet och stöd till peruanerna som kämpar för rättvisa och upprättandet av en inkluderande och hållbar demokrati i landet.

Mötet är på spanska med en svensk översättning.

[English.]

WHAT IS HAPPENING IN PERU?

Meet human rights activist Lourdes Huanca Atencio hear her talk about the political crisis in Peru.

In December, a political crisis broke out with large popular demonstrations in Peru. More than 70 people have lost their lives in recent months, and a state of emergency has been declared in large parts of the country.

Amalthea has the privilege of receiving Lourdes Huanca Atencio, who leads Peru's largest women's organization, to listen to what the crisis and the human rights situation looks like in the country.

Background:
In December, the democratically elected president of Peru, Pedro Castillo, tried to dissolve Congress. The scandal came after a prolonged political crisis and accusations of abuse of power. Congress responded by impeaching the president and imprisoning him without trial. Vice President Dina Boluartes took over the presidency. Popular protests erupted with demands for new elections and a new constituent assembly, and soon there were reports from human rights organizations of violent abuses of power, extrajudicial executions, sexual violence, arbitrary arrests and disappearances.

Lourdes Huanca Atencio:
Lourdes Huanca Atencio (born in 1968), is one of the most famous leaders of the indigenous people of Peru. She is deeply committed to the defense of women's rights and in 2006 she co-founded the nationwide organization FEMUCARINAP - to give women trade unionists a national collective space for support.
FENMUCARINAP brings together more than 126,000 women in rural areas and cities, indigenous people, workers and artisans. Since its inception, FENMUCARINAP has been part of La Vía Campesina, a peasant movement founded in 1993 that brings together millions of small farmers around the world. Lourdes Huanca has come to Europe to raise awareness of Peru's political crisis and to condemn the human rights violations that are taking place in Peru under Dina Boluartes. She has recently been in Switzerland where she submitted a complaint to the UN Human Rights Commission in Geneva. Now she is in Sweden. Meet her and help show concrete solidarity and support to the Peruvians who are fighting for justice and the establishment of an inclusive and sustainable democracy in the country.

The meeting is in Spanish with a Swedish translation.

Location

Amalthea Bokkafé
Kristianstadsgatan 41
None Malmö