Open Call: Fredsvagter søges til olivenhøsten i Palæstina
Saturday Sept. 9 at 20:00
to Sept. 20, 2023 at 12:00

Open Call: Fredsvagter søges til olivenhøsten i Palæstina

(English below)
Nu hvor olivenhøsten nærmer sig i oktober-november, opfordrer Palæstina Fredsvagter - den danske støttegruppe i International Solidarity Movement (ISM) - alle aktivister og sympatisører til at slutte sig til os på jorden i Palæstina.
Selvom dette er en periode, hvor palæstinensiske familier mødes i marken og fejrer høsten, er det også en tid med øget vold og chikane fra ulovlige israelske bosættelser og israelske soldater. Grundet den israelske besættelse er palæstinensiske bønder frarøvet retten til frit at begå sig på deres egen jord, og høsten skal ofte klares på ganske få dage.
Der vil derfor være et stort behov for frivillige til at deltage i høstarbejdet, danne en beskyttende tilstedeværelse og dokumentere, når vold og chikane forekommer. Internationale frivillige bliver i høj grad efterspurgt af palæstinensiske lokalsamfund i de særligt udsatte områder. ISM's arbejde er altid ledet og initieret af lokale palæstinensiske grupper og aktivister.
Her er en beskrivelse af ISM's deltagelse i olivenhøsten i 2022: https://palsolidarity.org/.../the-olive-harvest-struggle.../
Hvis du er interesseret i at vide mere om ISM og muligheden for at tage afsted som fredsvagt kontakt da den danske støttegruppe på: palestinafredsvagter@riseup.net. Vi står klar til at besvare alle spørgsmål!
***
OPFORDRING FRA FRIVILLIGE MED ISM I SOMMEREN 2023
Hen over sommeren 2023 har op mod 12 frivillige fra over syv forskellige lande været afsted som fredsvagter med ISM i Palæstina. De frivillige har løbende nedskrevet deres oplevelser og arbejder nu på at færdiggøre de sidste tekster og rapporter, som bliver udgivet via ISM's hjemmeside og sociale medier.
Allerede nu kan du finde denne dagbog, der indeholder nogle af sommerens oplevelser og refleksioner: https://palsolidarity.org/.../an-ism-diary-july-august-2023/
En af de frivillige udtaler: "Mens vi har været her, har vi været stolte af at være en del af den internationale solidaritetsbevægelse og af at opretholde de 20 års historie, hvor internationale har fulgt det palæstinensiske lederskab og støttet kampen ved brug af ikke-vold. ISM har tidligere haft op til 100 frivillige på stedet, spredt over mange forskellige områder. Under Covid faldt antallet helt, og siden da er det forblevet lavt. At have 12 af os her i løbet af sommeren har gjort det muligt for os ikke kun at yde beskyttende tilstedeværelse og støtte i Massafer Yatta, men også at genskabe kontakten og arbejde på at opbygge strukturel kapacitet både i ISM's tilstedeværelse i Palæstina og i de internationale støttegrupper. Det har virkelig rykket!"
Desværre vil der være en periode i begyndelsen af september, hvor der vil være ganske få frivillige i Palæstina med ISM. Med olivenøsten der starter i oktober, vil der være et ekstra stort behov for frivillige henover efteråret. De frivillige fra dette års sommer håber, at deres nedskrevne beretninger og rapporter vil hjælpe andre til at følge med i situationen, og at nogle af jer måske overvejer at tage en tur til Palæstina for at arbejde frivilligt med ISM.
***
(English)
As the olive harvest approaches in October-November, Palestine Peace Activists - the Danish support group of the International Solidarity Movement (ISM) - calls on all activists and sympathizers to join us on the ground in Palestine.
While this is a time when Palestinian families gather in the fields and celebrate the harvest, it is also a time of increased violence and harassment from illegal Israeli settlements and Israeli soldiers. Due to the Israeli occupation Palestinian farmers are deprived of the right to move freely on their own land, and the harvest often has to be completed in just a few days.
As a result, there will be a great need for volunteers to participate in the harvest work, forming a protective presence and documenting when violence and harassment occurs. International volunteers are highly sought after by Palestinian communities in the most vulnerable areas. ISM's work is always led and initiated by local Palestinian groups and activists.
Here is a description of ISM's participation in the 2022 olive harvest: https://palsolidarity.org/.../the-olive-harvest-struggle.../
If you are interested in knowing more about ISM and the opportunity to go as a peace activist, please contact the Danish support group at: palestinafredsvagter@riseup.net. We are ready to answer all questions!
***
CALL FROM ISM VOLUNTEERS SUMMER 2023
During the summer of 2023, up to 12 volunteers from over seven different countries joined ISM in Palestine. The volunteers have been continuously recording their experiences and are now working on finalizing their texts and reports, which will be published on the ISM website and social media.
You can already find this diary containing some of the summer's experiences and reflections: https://palsolidarity.org/.../an-ism-diary-july-august-2023/
One of the volunteers says: "While we have been here, we have been proud to be part of the International Solidarity Movement and to maintain the 20-year history of internationals following the Palestinian leadership and supporting the struggle through non-violence. In the past, ISM has had up to 100 volunteers on the ground, spread across many different areas. During Covid, the number dropped completely and since then it has remained low. Having 15 of us here over the summer has allowed us to not only provide a protective presence and support in Massafer Yatta, but also to reconnect and work on building structural capacity both in the ISM presence in Palestine and in the international support groups. It has really made a difference!"
Unfortunately, there will be a period in early September when there will be very few volunteers in Palestine with ISM. With the olive harvest starting in October, there will be an extra large need for volunteers throughout the fall. The volunteers from this year's summer hope that their written accounts and reports will help others to follow the situation and that some of you might consider making a trip to Palestine to volunteer with ISM.
***

Location

This event is happening online.

Location not specified.

This is an online event.