Justice utopia workshop (part of Genopret KBH 5 years celebration)
Saturday Oct. 14 at 14:00 - 17:00

Justice utopia workshop (part of Genopret KBH 5 years celebration)

/ English below /

Workshop om retfærdighedsutopier, som er en del af Genopret KBH 5 års jubilæum (https://fb.me/e/us1RPdbzq)
Transformerende og genoprettende retfærdighedspraksisser åbner vores kapacit til at forestille og opbygge nye fremtidsuniversier. I anledning af Genopret KBH's 5-års jubilæum inviterer vi forestille os fremtider, for at blive klogere på hvad vi skal skabe i nutiden.

I denne workshop vil vi forestille os forskellige lokaltforankrede retfærdighedsutopia ved at spørge os selv: Hvordan håber vi på, at kunne håndtere konflikter og skade med hinanden i fremtiden?
Hvordan vil et utopisk fællesskab være? Hvordan er vi i forhold til os selv og hinanden? Hvilke slags retfærdighedsfremtider kan vi skabe i den venstre fløj? Og hvad kræves der for at komme dertil?
Dråber af hensigtsmæssighed bane vejen ved at spørge: Hvordan tjener nuværende praksisser (ikke) os? Hvad ellers kan vi prøve?

Motiveret af inspirerende citater fra praktikere inden for genoprettende og transformatorisk retfærdighed vil vi arbejde sammen i grupper og udforme fragmenter af retfærdighed. Vi vil sammen dele både små og store elementer af, hvordan et sådant utopisk retfærdighedssamfund kunne fungere.

Ofte findes brillans i det almindelige. Forandring opstår gennem mange små handlinger. De mange små skridt skaber en kraftfuld bevægelse, der i fællesskab skaber noget stort.
Ved afslutningen af workshoppen vil vi skabe plads til at tænke over, hvordan vi kan implementere noget af den visionære tænkning i vores daglige handlinger og komme et skridt nærmere at gøre vores vision til virkelighed.

Workshoppen er opstået som et samarbejde mellem aktivister fra ARK Books og Restore CPH.

Vi håber at se dig!

📌 Program:

- Åbningscirkel
- Inspirerende ord Utopia-diskussion og -udvikling i grupper
- Deling af vores visioner
- Afslutningscirkel

📌 Hvor // Hvornår?

Den 14. oktober kl. 14.00-17.00, Kapelvej 44, KBH N

Denne workshop er en del af et heldagsprogram til fejring af 5-års jubilæet for Genopret København; hvor vi evaluerer tidligere engagementer og ser på fremtidige forpligtelser.

Vi har plads til 30 deltagere, book din plads via linket Billetto.

Du kan ankomme allerede kl. 13.00, og vi opfordrer alle til at være der senest kl. 13.50, så du har mulighed for at lande i rummet, inden workshoppen begynder.

Desværre har Kapelvej 44 ikke en elevator.

Der vil være nogle snacks under workshoppen. Hvis du har brug for egentlig mad i denne tidsramme, er du velkommen til at medbringe det.

Omkring kl. 18/18.30 vil der være Folkekøkken.

Hvis du har spørgsmål, så skriv til genopretkbh@riseup.net.

📌 Er dette din første workshop hos Restore CPH?

Vores workshops er åbne og gratis for alle at deltage i. Der kræves ingen tidligere erfaring med restaurative og transformative retfærdighedspraksisser.

Vi ønsker at skabe et rum, hvor vi naturliggør eksistensen af konflikter i vores liv og nysgerrigt forholder os til, hvad vi kan lære af dem. Når du deltager i en Restore CPH-workshop, er du trådt ind i et rum, hvor vi tager os af hinandens historier og øver fortrolighed. Du fastlægger dine egne grænser. Kom i kontakt med, hvad der føles godt for dig at dele i rummet.

📌 Om de kolleger tilknyttet ARK Books

Du kan sige, at Silvia Federici bragte os sammen, universet eller en perfekt sammenfald af stigende og stigende stjernetegn, men hvad der holder os sammen, er en fælles interesse for at skabe en bedre verden og kombinere vores varierende, men alligevel overlappende perspektiver for at brainstorme, hvordan den verden kunne se ud. Mia er en af de dejlige mennesker bag Cursor Mag, en ekstraordinær facilitator og en kyndig dronning. Find hende, mens hun laver de mest perfekte Notion-arkiver og nerder om udtalen af ​​GIF. Simona er vores lokale servicedesigner med en evne til at matche. Er det en perfekt koordineret brille-til-outfit-kombo eller en perfekt kombination af faciliteringsmetoder og materialer til sessioner? Du vil helt sikkert finde begge dele. Ayla er over det hele. Fra at arbejde oprindeligt i politiske kampagner til nu at være dataanalytiker kan du finde hende, mens hun prøver en ny hobby hver uge og sommetider bag skrivebordet hos Ark Books.

📌 Om Restore CPH

Restore CPH er et netværk af mennesker, der er interesseret i at håndtere skade gennem restaurative og transformative retfærdighedsværdier og praksisser og ser konflikters generative potentiale i at skabe noget bedre end før. Vi opbygger vores egne og samfundenes ressourcer for at lette workshops og konfliktprocesser. For os handler det ikke kun om individuel eller interpersonel udvikling. Potentialet går langt ud over det. Det handler om at transformere den måde, vi forholder os til - inklusive planeten - og hvordan samfundet er organiseret.

/ /

Workshop on justice utopia, as a part of Genopret KBH 5 years celebration (https://dukop.dk/5589/)

Transformative and restorative justice practices opens up for envisioning and building different futures. Celebrating the 5 year anniversary of the network of Restore CPH, we invite to look ahead to inform how to act in the present.

In this workshop, we will play around with imagining different local justice futures asking ourselves: How do we hope to handle harm with each other in the future?
Imagining a utopian community, how are we in relationships with ourselves and each other? What kind of justice futures can we create in the left scene? And what does it take to get us there?
Droplets of intentionality pave the way by asking: how are current practices (not) serving us? What else can we try out?

Fueled by inspiring quotes from restorative and transformative justice practitioners, we will be working together in groups carving out justice fragments. Through words and speculative design, we will share small and grand elements of how such a utopian justice community could work.

Brilliance is often found in the mundane. Change emerges about through many small acts. The many small steps create a forceful movement, collectively creating something big.
Ending the workshop, we will create space to think about how we can implement some of the visionary thinking in our everyday actions, moving one step closer to making our vision a reality.

The workshop has emerged from a collaboration between activists from ARK books and Restore CPH.

We hope to see you!

📌 Program:

Opening circle
Words of inspiration
Utopia discussing and crafting in groups
Sharing our visions
Closing circle

📌 Where // When?

14th of October 14.00-17.00, Kapelvej 44, KBH N
This workshop is part of a full day program celebrating the 5-year anniversary of Genopret Copenhagen; assessing the past engagements and looking into future commitments.
We have space for 30 participants, book your spot via the Billetto link.

You can arrive already at 13.00, and we encourage all to be there by 13.50 so you have the opportunity to land in the space before the workshop starts.

Unfortunately, Kapelvej 44 does not have an elevator.

There will be a few snacks during the workshop. If you need actual food during this timeframe, feel free to bring it.
Around 18/18.30, there will be Folkekøkken.

If you have any questions, write to genopretkbh@riseup.net.

📌 Is this your first workshop at Restore CPH?

Our workshops are open and free for anyone to attend. No prior engagement with restorative and transformative justice practices is required.

We want to create a space where we naturalize the existence of conflicts in our lives and curiously relate to what we can learn from them. When you participate in a Restore CPH workshop, you have entered a space where we take care of each other's stories and practice confidentiality. You decide your own limits. Get in contact with what feels good for you to share in the room.

📌 About the peers affiliated with ARK Books

You can say Silvia Federici brought us together, the universe, or a perfect alignment of ascendant and rising signs but, what keeps us together is a joint interest for making a better world and combining our varying yet overlapping perspectives to brainstorm what that world could look like.
Mia is one of the lovely folks behind Cursor Mag, facilitator extraordinaire, and crafty queen. Find her making the most perfect Notion archives and nerding about the correct pronunciation of GIF.
Simona is our local service designer, with a knack for matching. Is it a perfectly coordinated glasses to outfit combo or a perfect combination of facilitation methods and materials to sessions? You’ll certainly find both.
Ayla is all over the place. From working originally in political campaigns to now a data analyst, you can find her trying a new hobby every week, and sometimes behind the desk at Ark Books.

📌 About Restore CPH

Restore CPH is a network of people interested in handling harm through restorative and transformative justice values and practices, seeing conflicts' generative potential in creating something better than before.
We are building up our own and communities' resources to facilitate workshops and conflict processes. For us, being with conflict is not just an individual or interpersonal development. The potential goes far beyond that. It concerns transforming the way we relate – including to the planet - and how society is organized.

Location

Kapelvej 44
Kapelvej 44
2200 København N