KLIMAAKTIVISME ER IKKE EN FORBRYDELSE - Kom og støt op om fængslingstruede aktivister
Thursday Sept. 29 at 11:45 - 13:30

KLIMAAKTIVISME ER IKKE EN FORBRYDELSE - Kom og støt op om fængslingstruede aktivister

-- English below --

❗KLIMAAKTIVISME ER IKKE EN FORBRYDELSE!
KOM OG STØT OP OM FÆNGSLINGSTRUEDE AKTIVISTER❗

Torsdag d. 29. september er to klimaaktivister indkaldt til retsmøde i Københavns Byret. De er tiltalt for Straffelovens §193. Politiet har indkaldt med påstand om straf. Det vil sige, at aktivisterne risikerer op til flere års ubetinget fængsel. Anklageskriftet er slet ikke proportionelt med aktivisternes handlinger.

Det er uacceptabelt, at aktivister risikerer flere års frihedsberøvelse for fredelig protest. Det er uacceptabelt, at beslutningstagerne svigter vores fremtid og mennesker i det Globale Syd lige nu. Når systemet svigter, er det op til befolkningen at sige stop. Det vil staten nu skræmme os fra at gøre.

Derfor står vi i solidaritet med de tiltalte aktivister, og kæmper for alle aktivisters ret til at demonstrere. Kom og vis din modstand mod et retssystem, der straffer mennesker for at kæmpe for klimaretfærdighed.

🕛 Tidsplan:
- 9:00 - Vi mødes og ønsker den første aktivist held og lykke
- 9:30 - Første retsmøde begynder
- 11:45 - Programmet starter med talere og kampråb
- Første retsmøde er færdigt, tale fra aktivisten
- 13:15 Andet retsmøde begynder, vi ønsker den anden aktivist held og lykke
- 13:30 - Programmet slutter
- Vi tager imod den anden aktivist efter deres retsmøde.

❤‍🔥Kom og vis din solidaritet, og kræv at aktivisterne bliver frikendt!

Det er muligt at overvære retsmøderne, da de er åbne for offentligheden. Men vær opmærksom på at aktivisterne gerne vil have, at tilskuerne gør hvad vagter/politi/autoriteter beder dem om, og IKKE ser det som en mulighed for civil ulydighed!

Vi vil gerne have en god relation til dommeren, og civil ulydighed kan potentielt give aktivisterne en hårdere straf.

Efter demonstrationen går vi videre til Folkets Hus hvor cafeen vil være åben.
________________

❗CLIMATE ACTIVISM IS NOT A CRIME!
COME AND SUPPORT PRISON-THREATENED ACTIVISTS❗

On Thursday 29 September, two climate activists are summoned to appear in court at Copenhagen City Court. They are charged with Criminal Law §193. The police have summoned with a request for punishment. This means that the activists risk up to several years of unconditional imprisonment. The indictment is not at all proportionate to the activists' actions.

It is unacceptable that activists risk several years' imprisonment for peaceful protest. It is unacceptable that decision-makers are failing our future and the people of the Global South right now. When the system fails, it is up to the people to say stop. The state now wants to scare us from doing so.

That is why we stand in solidarity with the accused activists, and fight for the right of all activists to demonstrate. Come and show your opposition to a justice system that punishes people for fighting for climate justice.

🕛 Schedule:
- 9:00 - We meet and wish the first activist good luck
- 9:30 - First court session begins
- 11:45 - Program starts with speakers and shouts
- First court session is finished, speech from activist
- 13:15 Second hearing begins, we wish the second activist good luck
- 13:30 - Program ends
- We welcome the second activist after their hearing

❤‍🔥Come and show your solidarity and demand the acquittal of the activists!

It is possible to attend the court hearings as they are open to the public. But be aware that the activists want the spectators to do what the guards/police/authorities ask them to do, and NOT see it as an opportunity for civil disobedience!

We want to have a good relationship with the judge, and civil disobedience could potentially get the activists a harsher punishment.

After the demo we will go to Folkets Hus where the bar will be open.

Location

Københavns Byret
Nytorv 25
1450 København K