I Mudder til Halsen - Solidaritetsdemo med Lützerath
Thursday Jan. 26 at 15:30 - 17:00

I Mudder til Halsen - Solidaritetsdemo med Lützerath

by Global Aktion

(ENGLISH BELOW)
Kom til solidaritetsdemonstration i kampen mod kapitalistisk destruktion! I Tyskland har klimaaktivister forsvaret landsbyen Lützerath imod at blive ædt af fossilfirmaet RWEs gravemaskiner.Fossilselskabet RWE har igennem årtier ryddet et område på omkring 48 kvadratkilometer, der kan ses fra rummet, og forflyttet omkring 30.000 mennesker, alt i jagten for fossil-profit.
De sidste to år har aktivister opbygget et samfund bestående af træhuse, forsvarsværn og folkekøkkener. De sidste to uger har det tyske politi med forbundsregeringen i ryggen, ryddet det aktivistiske samfund med knipler og peberspray.

Vi samles til solidaritetsdemonstration for Lützerath ved den tyske ambassade! Det er ikke alle der kan rejse til Køln-området for at kæmpe imod gravemaskinerne, men vi kan vise vores utilfredshed, vrede og solidaritet!

Vi mødes kl 15.30 ved ambassaden. Der vil være taler fra aktivister der har været i Lützi og andet program.

Naturen har dog kæmpet tilbage imod politivolden, hvor politiets tunge riot-gear trak dem ned i mudderet. Det er både ekstremt morsomt meme-materiale, men også et krystalklart symbol på konsekvenserne af det kapitaliske system: Det er ikke konsekvent frit at ødelægge samfund og natur i jagten på fossile brændsler. Prioriteringen af profit over natur og liv har efterladt forbundsregeringen i mudder til halsen!

Se videoen af naturen der kæmper imod rydningen af Lützi! Link: shorturl.at/rZ018

Be a mud wizard! Kom og kræv at Tyskland slukker for gravemaskinerne og prioriterer liv over profit!

(ENGLISH)
Come to the solidarity demonstration in the fight against capitalist destruction! In Germany, climate activists have defended the village of Lützerath against being eaten by the fossil company RWE's excavators. For decades, the fossil company RWE has cleared an area of about 48 square kilometers that can be seen from space, and displaced about 30,000 people, all in the pursuit of fossil profits.
Over the past two years, activists have built a community consisting of wooden houses, defenses and public kitchens. For the past two weeks, the German police, with the federal government behind them, have cleared the activist community with batons and pepper spray.

We gather for a solidarity demonstration for Lützerath at the German Embassy! Not everyone can travel to the Cologne area to fight against the excavators, but we can show our displeasure, anger and solidarity!

We meet at 3.30 pm at the embassy. There will be speeches from activists who have been in Lützi and other programs.

However, nature has fought back against the police violence, where the police's heavy riot gear dragged them into the mud. It is both extremely funny meme material, but also a crystal clear symbol of the consequences of the capitalist system: It is not consistently free to destroy society and nature in the pursuit of fossil fuels. The prioritization of profit over nature and life has left the federal government up to its neck in mud!

Watch the video of nature fighting against the clearing of Lützi! Link: shorturl.at/rZ018

Be a mud wizard! Come and demand that Germany turn off the excavators and prioritize life over profit!

Location

Den Tyske Ambassade
Göteborg Plads 1
2150 København Nordhavn