GENOPRET KBH_November meet up: Læringssession med rollespil i kommunikationsformer / Learning session with role-play on communication forms
Monday Nov. 25 at 16:00 - 19:00

GENOPRET KBH_November meet up: Læringssession med rollespil i kommunikationsformer / Learning session with role-play on communication forms

by Genopret KBH

GENOPRET KBH_November meet up:
Læringssession med rollespil i kommunikationsformer
Learning session with role-play on communication forms

/ English below /

Vi er glade for at invitere til vores næste læringssession for genoprettende cirkler. Sessionerne er åbne for alle, uanset erfaring.

Denne gang vil vi gennemgå et rollespil i et format ala margreteskålen. Vi tager udgangspunkt i hverdagssituationer for at øve og observere hvordan vi går ind i konflikter. Temaet er forskellige kommunikationsstile, både konstruktive og mindre konstruktive.

Vi ønsker at workshoppen kan undersøge noget seriøst på en legende og let måde.

⚆ HVOR / HVORNÅR?

Folkets Hus anden sal
d. 25 november 2024
kl16-19

16.00 = Introduktion hvis du er ny til Genopret KBH (tjek næste punkt)
16:30 = Vi starter allesammen
19:00 = Tak for i dag

Ankom gerne så du har mulighed for at lande inden workshoppen starter (ex. 15.50 el 16.20).

Der vil være få snacks. Hvis du har brug for reel mad, så medbring det gerne.
Hvis du har nogle spørgsmål, så skriv til genopretkbh@riseup.net.

Sproget: Sessionen bliver holdt på Dansk og/eller Engelsk, efter behov og preferencer af deltagerne.

⚆ TILMELDNING

Der er ikke behov for at tilmelde sig. Duk bare op.

⚆ ER DETTE DIN FØRSTE WORKSHOP I GENOPRET KBH?

Så ankom gerne lidt i 16, så vil du først få en kort introduktion til genoprettende og transformerende retfærdighed og netværket Genopret KBH, før vi går i gang med workshoppen.

Vores workshops er åbne og gratis for alle at deltage i. Det kræver ikke tidligere engagement med genoprettende og transformerende retfærdighedspraksisser.
Vi ønsker at skabe et rum, hvor vi naturalisere eksistensen af konflikter i vores liv, og nysgerrigt forholder os til, hvad vi kan lære af dem. Når du deltager i en Genopret KBH Workshop, er du trådt ind i et rum, hvor vi passer på hinandens historier og praktiserer fortrolighed. Du afgør selv dine grænser. Mærk efter hvad der føles rart for dig at dele i rummet.

⚆ Om Genopret KBH

Genopret KBH er et netværk af mennesker som ønsker at håndtere skade gennem genoprettende og transformative retfærdighedsværdier og -praksisser, og ser konflikters generative potentiale i at skabe noget bedre end hvad der var før.
Vi opbygger vores egne og fællesskabers ressourcer for at facilitere workshops og konflikthåndteringsprocesser. For os er arbejdet med konflikter ikke kun en individuel eller interpersonel udvikling. Potentialet rækker langt ud over det. Det handler om at transformere den måde vi er i relation til hinanden på – inklusiv til planeten – og vores samfundsorganisering.

/ /

We're happy to invite you to another practice session in restorative circles. The sessions are open for all regardless of experience.

This time we will go through a role-play in the format of "Margretheskålen" (pick a note with instructions from a bowl). We will try out different modes of communication, both constructive and less constructive, with situations from everyday life. The goal is to practice and observe how we enter conflict.

We wish the workshop can be an opportunity to explore something serious in a playful and light way.

⚆ WHERE / WHEN ?

Folkets Hus, second floor
25th November 2024
4-7pm

16.00 = Introduction if you are new to Genopret KBH (check next point)
16:30 = We start all together
19:00 = We close the workshop

Please arrive so you have the opportunity to land in the space before the workshop starts (eg 15.50 or 16.20).
There will be a few snacks. If you need actual food during this time frame, feel free to bring it.
If you have any questions, write to genopretkbh@riseup.net.

Language: The session will be held in Danish and/or English after the needs and preferences of participants.

⚆ REGISTRATION

There is no need to register. Just show up.

⚆ IS IT YOUR FIRST TIME AT GENOPRET KBH?

Then arrive a bit before 16 to firstly take part in a short introduction to restorative and transformative justice and the network Restore CPH, before we get started with the workshop.

Our workshops are open and free for anyone to attend. No prior engagement with restorative and transformative justice practices is required.
We want to create a space where we naturalize the existence of conflicts in our lives and curiously relate to what we can learn from them. When you participate in a Restore CPH workshop, you have entered a space where we take care of each other's stories and practice confidentiality. You decide your own limits. Get in contact with what feels good for you to share in the room.

✏︎ ABOUT GENOPRET KBH

GENOPRET KBH is a network of people interested in handling harm through restorative and transformative justice values and practices, seeing conflicts' generative potential in creating something better than before. We are building up our own and communities' resources to facilitate workshops and conflict processes. For us, being with conflict is not just an individual or interpersonal development. The potential goes far beyond that. It concerns transforming the way we relate – including to the planet - and how society is organized.

Location

Folkets Hus
Stengade 50
2200 København N