GENOPRET KBH_February meet up: Konflikter om penge / Conflicts about money
Monday Feb. 19 at 16:00 - 19:00

GENOPRET KBH_February meet up: Konflikter om penge / Conflicts about money

GENOPRET KBH_February meet up: Konflikter om penge / Conflicts about money

by Genopret KBH // Restore CPH

/ English below /

Velkommen til næste læringssession om konflikter og penge. Sessionerne er åbne for alle, uanset erfaring.

Denne gang er temaet konflikter om penge. Hvad gør vi i vores bofællesskab, i vores aktivistgruppe, vores miljø, vores venskabskreds, når der opstår konflikter om penge? Vi vil sammen undersøge hvilke konflikter, der typisk opstår omkring penge. Vi vil dele vores erfaringer, lytte til hinanden og prøve at finde måder hvorpå vi bedre kan håndtere konflikter om penge. Sessionen vil bestå af en blanding af faciliteret samtale, samtaler i små grupper og øvelser.

✏︎ Hvor / Hvornår?

YNKB, Baldersgade 70 st. 2200 KBH N

Mandag d.19 Februar 2024

16.00 = introduktion hvis du er ny (tjek næste punkt)
16:30 = vi starter allesammen
19:00 = tak for i dag

Ankom gerne så du har mulighed for at lande inden workshoppen starter (ex. 15.50 el 16.20).

Der vil være få snacks. Hvis du har brug for reel mad, så medbring det gerne.

Tilmeldning: https://billetto.dk/e/genopret-kbh_february-meet-up-konflikter-om-penge-conflicts-about-money-billetter-947750?utm_source=organiser&utm_medium=share&utm_campaign=copy_link&utm_content=2&vs=72467f78-f27a-4ffd-9e58-f2d7552bd422

Hvis du har nogle spørgsmål, så skriv til genopretkbh@riseup.net.

✏︎ Er dette din første workshop hos Genopret KBH?
Så ankom gerne lidt i 16, så vil du først få en kort introduktion til genoprettende og transformerende retfærdighed og netværket Genopret KBH, før vi går i gang med workshoppen.

Vores workshops er åbne og gratis for alle at deltage i. Det kræver ikke tidligere engagement med genoprettende og transformerende retfærdighedspraksisser.

Vi ønsker at skabe et rum, hvor vi naturalisere eksistensen af konflikter i vores liv, og nysgerrigt forholder os til, hvad vi kan lære af dem. Når du deltager i en Genopret KBH Workshop, er du trådt ind i et rum, hvor vi passer på hinandens historier og praktiserer fortrolighed. Du afgør selv dine grænser. Mærk efter hvad der føles rart for dig at dele i rummet.

✏︎ Om Genopret KBH
Genopret KBH er et netværk af mennesker som ønsker at håndtere skade gennem genoprettende og transformative retfærdighedsværdier og -praksisser, og ser konflikters generative potentiale i at skabe noget bedre end hvad der var før.

Vi opbygger vores egne og fællesskabers ressourcer for at facilitere workshops og konflikthåndteringsprocesser. For os er arbejdet med konflikter ikke kun en individuel eller interpersonel udvikling. Potentialet rækker langt ud over det. Det handler om at transformere den måde vi er i relation til hinanden på – inklusiv til planeten – og vores samfundsorganisering.

/ /

Welcome to another learning session on conflicts about money. The sessions are open for all regardless of experience.

This time the theme is conflicts about money. What do we do in our living community, our activist group, our friend circle etc. when conflict about money appear? Together we will explore which conflict about money that typically arises. We will share our experiences, listen to each other and try to find ways to better hande conflicts about money.
The session will consist of a mix of facilitated conversation, talks in small groups and exercises.

✏︎ Where / When?

YNKB, Baldersgade 70, st. 2200 KBH N

Monday 19th February 2024

16.00 = introduction if you are new (check next point)
16:30 = we start all together
19:00 = we close the workshop

Please arrive so you have the opportunity to land in the space before the workshop starts (eg 15.50 or 16.20).

There will be a few snacks. If you need actual food during this timeframe, feel free to bring it.

Sign up: https://billetto.dk/e/genopret-kbh_february-meet-up-konflikter-om-penge-conflicts-about-money-billetter-947750?utm_source=organiser&utm_medium=share&utm_campaign=copy_link&utm_content=2&vs=72467f78-f27a-4ffd-9e58-f2d7552bd422

If you have any questions, write to genopretkbh@riseup.net.

✏︎ Is this your first workshop at Restore CPH?
Then arrive a bit before 16 to firstly take part in a short introduction to restorative and transformative justice and the network Restore CPH, before we get started with the workshop.

Our workshops are open and free for anyone to attend. No prior engagement with restorative and transformative justice practices is required.

We want to create a space where we naturalize the existence of conflicts in our lives and curiously relate to what we can learn from them. When you participate in a Restore CPH workshop, you have entered a space where we take care of each other's stories and practice confidentiality. You decide your own limits. Get in contact with what feels good for you to share in the room.

✏︎ About Restore CPH

Restore CPH is a network of people interested in handling harm through restorative and transformative justice values and practices, seeing conflicts' generative potential in creating something better than before. We are building up our own and communities' resources to facilitate workshops and conflict processes. For us, being with conflict is not just an individual or interpersonal development. The potential goes far beyond that. It concerns transforming the way we relate – including to the planet - and how society is organized.

Location

YNKB
Baldersgade 70, st.tv.
2200 København N