Genopret KBH 5 years anniversary / 5 års jubilæum og zinelancering
Saturday Oct. 14 at 13:00 - 23:59

Genopret KBH 5 years anniversary / 5 års jubilæum og zinelancering

by Genopret KBH // Restore CPH

/ EN below /

Fejring af Genopret KBH's 5-års jubilæum og zinelancering!

Kære venner, bekendte og kommende venner,

Genopret KBH har nu arbejdet med konflikter inden for vores aktivistiske fællesskaber i fem år! Vi håber, at I vil deltage i fejringen af denne milepæl, dele jeres historier med netværket og være en del af at forestille jer, hvad der ligger forude.

I løbet af de fem år har vi opbygget vores egne og andres ressourcer for at håndtere konflikter på mere gavnlige måder. Vi har spredt viden om praksisser inden for transformationel og genoprettende retfærdighed og faciliteret forskellige cirkelprocesser. Nogle med smukke oplevelser af at blive lyttet til, nogle stagnationer, nogle med overraskende erkendelser, nogle med masser af modstand, men alle med oplevelser af vækst og læring.

Vi har fokuseret på konfliktprocesser som en måde at opnå kollektiv og social transformation på; at være i bedre forhold til os selv, vores jævnaldrende og inden for fællesskaber.

På vores vej har vi samarbejdet med mange mennesker, aktivistgrupper og organisationer, og vi har lært så meget af jer alle.

I løbet af det sidste år har vi arbejdet på at skabe en arbejdsbog om konflikter. Så vores jubilæumsfest er også en lancering af vores zine: "Forandring gennem konflikter". Med dette zine - både fysisk og digitalt - håber vi at nå ud til folk uden for København og lade ordene og øvelserne blive plantet og vokse i forskellige fællesskaber.

Den 14. oktober fra kl. 13 til midnat vil vi have en dag med fejring på Kapelvej 44.

Der vil være en workshop om retfærdighedsutopier i samarbejde med venner fra ArkBook, en zinelancering med små workshops og begivenheder, vegansk middag, genoprettende og transformerende samtaler om konflikter omkring et bål, musik og forhåbentlig dans, håb, udfordrende samtaler, engagement og latter.

I retfærdighedsutopiværkstedet ser vi fremad mod fremtiden. Deltagerne vil udforske og sætte ord på aspekter af en retfærdighedsutopi, der vil give os indblik og tanker om, hvordan vi som netværk kan rette os mod forskellige visioner om retfærdighed, og hvordan vi kan støtte og fremme disse fremtider, så de er mere tilbøjelige til at ske.

Du er velkommen til at deltage i nogle aktiviteter eller deltage i hele dagen.

✏︎ Hvem er inviteret?

Denne invitation går ud til alle, der deler vores grundlæggende tro på konflikt og retfærdighed, uanset om du har deltaget i vores workshops eller ej, om vi har haft et samarbejde, om du er nysgerrig på transformerende retfærdighed eller bare ønsker at støtte vores arbejde. Og hey, tag dine venner med!

✏︎ Opbygning af et ansvarligt rum

Vi stræber efter at gå den vej, vi taler om, så vi ønsker, at vores fejringsdag skal være et ansvarligt rum. Vi antager ikke, at vi ved, hvornår du føler dig sikker, eller at vi kræver, at du er modig, men vi opfordrer til individuelt og kollektivt ansvar.

Vi håber, at I vil deltage i at gøre dette til et rum, hvor grænser fastsættes åbent og opmærksomt, og hvor vi alle spiller en rolle i at fremme en kultur af integritet og afstemme velmenende hensigter med erfarne konsekvenser. Vi forestiller os ikke denne dag som et sikkert rum - fordi samfund og normer viser sig i os og iblandt os. Konflikt har en plads hos os, og vi ønsker at blive forvandlet sammen med dem.

Vi vil give mere information om ansvarlige rum før og under fejringen.

Der vil blive serveret alkohol, og vi håber, at folk er i stand til at drikke ansvarligt og tage sig af hinanden.

Der vil være et opmærksomhedsteam til stede, som er til rådighed til en samtale, at yde støtte i en situation eller noget andet.

✏︎ Program

Et detaljeret program for dagen vil snart blive delt

//

Celebration of Restore CPH 5 year anniversary & zine launch!

Dear friends, acquaintances, and friends to be,

Restore CPH has now been engaged in working with conflicts within our activist communities for five years! We hope you will join us in celebrating this milestone, sharing your stories with the network, and be part of envisioning what comes next.

During the five years, we have been building up our own and other’s resources to be in conflicts in more generative ways. We have spread knowledge about practices of transformative and restorative justice and been facilitating various circle processes. Some with beautiful experiences of being listened to, some stagnating, some with surprising realizations, some with lots of resistance, all with experiences of growth and learning.

We have focused on conflict processes as a way of doing collective and social transformation; being in better relationship with ourselves, our peers, within communities.

On our path, we have engaged with a lot of people, activist groups, and organizations, and we have learned so much from you all.

And during the last year, we have worked on creating a workbook on conflicts: So our anniversary party is also a launchfest of our zine: Forandring gennem konflikter [eng: Transformation through conflicts]. With this zine - both physical and digital -we hope to reach people outside of Copenhagen, and to let the words and exercises be planted and growing in different communities.

On October 14 from 12 till midnight, we will have a day of celebration at Kapelvej 44.

There will be a workshop on Justice Utopias in collaboration with friends from ArkBook, a zine-launch with small workshops and happenings, vegan dinner, restorative & transformative conversations about conflicts around a bonfire, music, and hopefully dancing, hopefulness, challenging conversations, commitments, and laughter.

In the Justice Utopia workshop, we look ahead to the future. Participants will explore and put words to aspects of a justice utopia, which will provide us insights and thoughts for how we as network can gear ourselves towards different visions of justice, and how we can aid and support these futures so they are more likely to happen.

Feel free to join some activities or take part in the whole day.

✏︎ Who are invited?

This invitation goes out to everyone who shares our core beliefs on conflict and justice, regardless of if you have been to our workshops or not, if we have had a collaboration, if you are curious about transformative justice, or if you just want to support our work. And hey, bring your friends!

✏︎ Building up an accountable space

We strive to walk the walk that we talk about, and so we want our celebration day to be an accountable space. We do not presume to know when you feel safe or demand you to be brave, but we do encourage individual and collective responsibility.

We hope you will join us in making this a space where boundaries are set openly and mindfully, and where we all play a role in fostering a culture of integrity and aligning well-meaning intentions with experienced impact. We do not envision this day as a safe space - because society and norms show up in us and amongst us. Conflict has a place with us, and we wish to be transformed with them.

We will provide more information on accountable space prior and during the celebration.

We will be serving alcohol, and we hope that people are able to drink responsibly and look out for each other.

There will be an awareness team present who are availble for a conversation, providing support in a situation, or something else.

✏︎ Program

A detailed program of the day will be shared soon

Location

Kapelvej 44
Kapelvej 44
2200 København N