VENDEPUNKTET - OPRØR ELLER KLIMAKOLLAPS
May 6, 2022 at 12:00
to May 13, 2022 at 20:00

VENDEPUNKTET - OPRØR ELLER KLIMAKOLLAPS

by Christiansborg Slotsplads

🌿Det er tid til et VENDEPUNKT.🌿
Kom og gør fredeligt oprør 6.-13. maj 2022 for reel handling på klima- og biodiversitetskriserne.
❗Vi er færdige med at være handlingslammede!
❗Vi er færdige med at vente på, at andre kommer og "fikser" klimakrisen!
❗Vi er færdige med at underkende vores egen indflydelse!
Handling er den eneste måde vi kan tackle vores skyldfølelse, sorg og frustationer over klimakrisen og magthavernes ødelæggelser.

Befolkningen vil klimahandling, og når vi er mange, der står sammen, kan vi flytte bjerge. Vi kan skabe det nødvendige vendepunkt, hvis vi vil. Kommer du med?
Magten skal gives til borgerne i et ægte borgerting, men den bliver ikke afgivet frivilligt. For at det skal lykkes, er vi nødt til at gøre fredeligt oprør!
_________________________________
Vi står i en planetær nødsituation og bliver nu nødt til at se ud over vores forskelle og stå sammen i kampen for alle mennesker og arters ret til at leve.
Vi starter oprøret kl. 12 på Christiansborgs Slotsplads fredag den 6. maj og fortsætter mindst til den 13. maj. Vi starter KÆMPESTORT med at omringe Slotsholmen ved at blokere for ALLE broerne til øen, og nægte at flytte os indtil politikerne handler og afgiver magt til borgerne. Her har vi brug for at være rigtig mange, så skal du tage en dag fri, skal det være fredag den 6. maj!
Den 7. maj vil vi afholde klimamarch. Vi arbejder på en plan for resten af ugen med én stor aktion om dagen med forskellige temaer. (Opdatering følger her på begivenheden)

📜OPRØRETS KRAV:📜
- Stop ny fossil infrastruktur
- Byggestop på natur
- Opdatér demokratiet med ægte borgerting!
- Et 4. solidaritetsorienteret krav bliver stadigvæk udformet
Et borgerting er en repræsentativ samling af befolkningen, der udarbejder løsninger på problemer. Vi har allerede et klimaborgerting i Danmark, men det har ingen reel magt, og ingen lytter til deres anbefalinger. De anbefaler bl.a. en reduktion af kødproduktion, og at Danmark prioriterer fair klimahandling over økonomisk vækst. Borgerne skal have magt, ellers kommer vi ingen vegne.

📣TILSLUT DIG📣
Vi står overfor altødelæggende kollaps af klima og økosystemer. Hungersnød, enorme flygtningestrømme og krig er uundgåelige konsekvenser af klimakrisen og kollapsende økosystemer. I det globale syd kæmpes der hver dag for klimaretfærdighed, og det med meget mere på spil end vi kan forestille os. Vi kan ikke se passivt til.
Vi skal være mange! Er vi mange nok, kan de ikke anholde os alle. Og er vi mange og bliver vi ved, har vi magten. Tænk hvis vi sidder 1.000 mennesker på broerne rundt om Slotsholmen? 10.000? 100.000?
Tilslut jer oprøret! Der er brug for dig!
Vi har nu valget mellem oprør eller klimakollaps - hvad vælger du?
Tilmeld dig her: https://subscribe.xrdk.org/subscription/THBQoWjyoV...

English:
🌿TURNING POINT – REBELLION OR CLIMATE COLLAPSE🌿
Sign up here: https://subscribe.xrdk.org/subscription/AOvyjSwJKk...
The time has come, we’re at a TURNING POINT! Take part in a peaceful rebellion on the 6-13 of May 2022, a call to action on the climate and biodiversity crisis we’re facing.
❗We’re done with holding ourselves back!
❗We’re done with waiting for others to “fix” the climate crisis!
❗We’re done with ignoring our own power and ability to create change!
Action is the only way to tackle feelings of guilt, sorrow and frustration about the climate crisis and authoritarian devastation.
People want climate action and when we are many that stand together, we can move mountains! We’re at a Turning Point and we can turn this all around if we want to!
Are you coming?
The power must be given to the citizens in a citizens assembly, but it will not be given voluntarily. We need a peaceful rebellion for it to happen.
_________________________________
This is a planetary emergency and we have to see past our differences and stand together in the fight for human survival and each species right to live.
The rebellion begins at 12 noon on Christiansborgs Slotsplads, Friday May 6th, and continues until the 13th. We’re starting HUGE, surrounding the island of Slotsholmen, blocking ALL bridges and not budging until politician’s act and concede power to the citizens. We need lots of people, so if you’ve got a free day from work, take it on May 6th!
May 7th there’ll be a climate march, and at the moment we’re planning the rest of the week which will entail one major action daily and feature different themes.
(We’ll keep you updated)

📜REBELLION DEMANDS:📜
-Put a stop to new fossil fuel infrastructure!
-Put a stop to construction on nature!
-Update democracy with a legally binding Citizens Assembly!
- (At the moment we’re working on the fourth demand with regards to solidarity)
The first two demands speak for itself.
A citizens assembly is a representative gathering of the population, to propose solutions to the problems we face. We already have a climate citizens assembly in Denmark, but it has no binding legal power and no one listens to them. They suggested, among other things, a reduction in meat production and that Denmark should prioritze climate action over economic growth. The citizens must be empowered otherwise we will never make progress.

📣JOIN IN📣
We are at the juncture of a devastating collapse of climatic and ecological systems. Hunger, an immense exodus of refugees and war, are the inevitable consequences of climate crisis and the destruction of biosystems. In the Global South people struggle on a daily basis for climate justice; with much more at risk than we could ever conceive of. We cannot remain passive.
There must be many of us; enough that we can’t all be arrested. If we are many and we don’t back down, then the power will be ours! Imagine if there were a thousand of us sitting on the bridges around the island of Slotsholmen? 10.000? 100.000?
Come, join the rebellion: you’re needed here!
You have the choice between rebellion or climate collapse – what will you choose?

Location

Christiansborg Slotsplads