1. Marts Demo: Ungdomshuse til alle!
Friday March 1 at 19:00 - 21:32

1. Marts Demo: Ungdomshuse til alle!

by Ungdomshuset

Kammerater!❤️

(English Below)

Igen for 17 år markerer vi årsdagen for rydningen af ungdomshuset på Jagtvej 69. Igen i år siger vi nej til denne stille kamp hvor profit indtager førsteprioriteten.
Ejendoms selskaber har erklæret krig mod den almene arbejder og skubber i gentrificeringens navn alt fra undergrunds spillesteder til din lokale købmand ud af byen.

Vi ser udviklingen overalt omkring os og selvom planerne for jagtvej 69 ud af til ser ud til at stå stille så venter kapitalisterne på det rigtige tidspunkt at slå til. Skødet til grunden er gennem skuffeselskaber gået fra Carsten Houtveds Procasa firma til Axa invest et firma ejet af den moderne adel familie Dines Barzin Dueholm og hans sønner.

Jagtvej 69 er vores, og vil aldrig blive en del af det kolde og kliniske bybillede som boligspekulanter og politikere ønsker København skal være. Vi kræver et Ungdomshus på Nørrebro!🔥

Med Ungdomshuset danner vi grobund for vores bevægelse, grobund til at mødes, til at lære, til at kæmpe og til at elske. Det fristeder som Ungdomshuset vi kan reagere ud fra, hvor vi kan bygge solidariske alliancer, hvor vi kan gå til kamp for at ændre verden! 💫

For verden er fucked, krig og folkedrab er blevet hverdag på klodens brændpunkter, hele befolkningsgrupper bliver dræbt og drevet på flugt i politikernes globale magtspil. Der er brug for et oprør! Der er brug for solidaritet på tværs af grænser! Og første spadestik er at lave frirum vi kan skabe forandring ud fra. 🏴

-Derfor kræver vi Ungdomshuse til alle!🔥

Vi kæmper for et byrum af mangfoldighed, hvor hver kant bærer historie og fællesskab. 🎆

Vi kæmper for solidaritet på tværs af grænser, køn, seksualitet og evner. Hvor ingen kammerater skal stå alene!

Hvor ingen bliver undertrykt af autoritære magtsystemer, hvor ingen almindelige mennesker bliver tvunget på flugt eller myrdet i massevis! 💖

Vi kæmper for en anden verden! En fri verden hvor du kan være hvem du vil, hvor du vil, på tværs af grænser og fordomme! 💐

Derfor mødes vi den 1 marts kl. 19:00 ved det nye Ungdomshus for at mindes det der var, fejrer det sammenhold som stadig er, og kæmpe for en fremtid med plads til forskellighed.💥

Nørrebro mangler stadig sit Ungdomshus, mens grunden på Jagtvej 69 står tom, det laver vi om på så find kampgejsten frem og tag byen tilbage! ❤️‍🔥
Intet glemt, Intet tilgivet!🏴‍☠️

Comrades!

For the 17th year, we’re marking the day of the eviction of the Youth-house at Jagtvej 69. This year we’re, once again, saying no to this silent war on our neighborhood, where profit takes the first priority.

The real estate companies have declared war against the common worker and is pushing everything, from your local music venue to your local grocery store, out of the city in the name of gentrification.

We notice the development everywhere around us and even though the plans for Jagtvej 69 sometimes appear to be on hold, the capitalists are waiting for the right moment to act. The deed to Jagtvej 69, have through Shell companies, gone from Carsten Houtved’s PROCASA FIRMA to Axa invest, a company owned by the modern nobility; Dines Barzim Dueholm and his sons.💫

Jagtvej 69 is ours and it will never be apart of the cold and clinical city that Landowners and politicians wish for Copenhagen to be a part of. We demand a Youthhouse on Nørrebro!🔥

With the Youthhouse we create a space for our movement, a space for meetings, for learning, for fighting and love! It’s in Autonomous spaces like Ungdomshuset that we can react from, where we can build strong alliances, where we can fight for a change in the world!

Because the world is fucked up. War and genocide has become a normality at the globes conflict zones. Whole populations are killed and displaced in the politicians global power play. We need to resist. We need solidarity across borders! And the first step in this movement is to have Autonomous free zone, where we can make a difference! 💖

That’s why we demand Youthhouses for everybody!🔥
We’re fighting for a city with diversity, where every corner holds history and community.

We’re fighting for solidarity across borders, gender, sexuality and functional abilities. Where no comrade has to stand alone!

Where no one is being oppressed by authoritarian systems, where no civilians are being mass murdered or forced to flee! 💐

We’re fighting for another world! A free world, where you can be what you want, wherever you want, across borders and prejudice!

That’s exactly why we, on the 1st of March at 7pm, meet up at the new youthhouse. In remembrance of what once was, but also the community there still is and to fight for a future where differences are celebrated. 💥

While the ground on Jagtvej 69 is empty, Nørrebro is still missing it’s Ungdomshus. We’ll change that! So get ready and take back the city that once was! ❤️‍🔥

Nothing is forgotten, nothing is forgiven. 🏴‍☠️

Location

Ungdomshuset (kbh)
Dortheavej 61
2400 København NV.